ಮುಚ್ಚಿ

ಅಂಚೆ

ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್

ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ-571215

ಇಮೇಲ್ : pollibettaso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08274-251321

ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಎ ಕ್ಲಾಸ್

ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ-571216

ಇಮೇಲ್ : ponnampetso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08274-249031

ಬಾಳೆಲೆ-ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್

ಬಾಳೆಲೆ-571219

ಇಮೇಲ್ : baleleso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08274-272069

ಭಾಗಮಂಡಲ-ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್

ಭಾಗಮಂಡಲ-571247

ಇಮೇಲ್ : bhagamandalaso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08272-243230

ಮಡಿಕೇರಿ ಎಚ್ಒ

ಮಡಿಕೇರಿ-571201

ಇಮೇಲ್ : madikeriho[at]indiapost[dot]gov[dot]in

ಮಡಿಕೇರಿ-ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್

ಮಡಿಕೇರಿ-571201

ಇಮೇಲ್ : madikeriwestso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08272-229942

ಮಾದಪುರ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್

ಮಾದಪುರ - 571251

ಇಮೇಲ್ : madapuraso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08276-275230

ಮೂರ್ನಾಡ್-ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್

ಮೂರ್ನಾಡ್-571252

ಇಮೇಲ್ : muranadso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08272-232230

ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಎಂಡಿಜಿ-571218

ವಿರಾಜಪೇಟೆ-571218

ಇಮೇಲ್ : virajpetso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08274-257350

ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಎ ಕ್ಲಾಸ್

ಶನಿವಾರಸಂತೆ-571235

ಇಮೇಲ್ : shanivarasantheso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08276-283230