ಮುಚ್ಚಿ

ಅಂಚೆ

ಅಮ್ಮತ್ತಿ ಎಸ್ಒ-ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್

ಅಮ್ಮತ್ತಿ-571211

ಇಮೇಲ್ : ammathiso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08274-252121

ಕುಟ್ಟ ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್

ಕುಟ್ಟ -571205

ಇಮೇಲ್ : kuttaso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08274-244230

ಕುಶಾಲನಗರ-ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ

ಕುಶಾಲನಗರ-571234

ಇಮೇಲ್ : kushalnagarso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08276-274121

ಕೂಡಿಗೆ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್

ಕೂಡಿಗೆ-571232

ಇಮೇಲ್ : kudigeso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08276-278244

ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್

ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ-571231

ಇಮೇಲ್ : kodlipetso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08276-280040

ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು-ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ

ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು-571213

ಇಮೇಲ್ : gonikoppalso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08274-247221

ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ-ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್

ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ-ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್-571248

ಇಮೇಲ್ : chettalliso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08276-266630

ಚೆಯ್ಯಂಡಾಣೆ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್

ಚೆಯ್ಯಂಡಾಣೆ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್-571212

ಇಮೇಲ್ : cheyandaneso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08274-259021

ತಿತಿಮತಿ ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್

ತಿತಿಮತಿ ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್-571254

ಇಮೇಲ್ : thithimathiso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08274-263430

ನಾಪೋಕ್ಲು ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್

ನಾಪೋಕ್ಲು-571214

ಇಮೇಲ್ : napokluso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08272-237230