ಮುಚ್ಚಿ

ಅಂಚೆ

ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್

ಶ್ರೀಮಂಗಲ-571217

ಇಮೇಲ್ : srimangalaso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08274-246221

ಸಿದ್ದಾಪುರ ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ

ಸಿದ್ದಾಪುರ-571253

ಇಮೇಲ್ : siddapurakodaguso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08274-258330

ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ

ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ-571237

ಇಮೇಲ್ : suntikoppaso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08276-262221

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ-571236

ಇಮೇಲ್ : somwarpetso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08276-282317

ಹುದಿಕೇರಿ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್

ಹುದಿಕೇರಿ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್-571249

ಇಮೇಲ್ : hudikeriso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08274-253330