ಮುಚ್ಚಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ ಆರ್‌ಟಿಐ ಕಾಯಿದೆ 2005 ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಎ)ಮತ್ತು/ಅಥವಾ 4(1)(ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ-ಸಕ್ರಿಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ, ಕಛೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ

4(1)(ಬಿ) 2024 &
5(1)-2024 4(1)(b)2023   4(1)(a) & 4(1)(b)-2022 & 

4(1)(b)-2021 & 5(1)

2 ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ

4(1)(a) & 4(1)(b)- 2022&23

4(1)(b)- 2023&24

3 ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ 4(1)(a) & 4(1)(b)-2022
4 ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಕುಶಾಲನಗರ 4(1)(A) & 4(1)(B)
5 ಆರೋಗ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಚೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ 4(1)(ಬಿ) 2023