ಮುಚ್ಚಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಆರ್ಟಿಐ ಆಕ್ಟ್ 2005 ವಿಭಾಗ 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು / ಅಥವಾ 4 (1) (ಬಿ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
1 ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ

4(1)(ಎ) & 4(1)(ಬಿ)-2022

4(1)(ಬಿ)-2021 & 5 (1)

2 ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ 4(1)(ಎ)& 4(1)(ಬಿ)
3 ಕಂದಾಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮಡಿಕೇರಿ 4(1)(ಬಿ)-2022
4 ಕಂದಾಯ ಕಂದಾಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಹೋಬಳಿ 4(1)(ಬಿ)-2022
5 ಕಂದಾಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಕುಶಾಲನಗರ 4(1)(ಎ)& 4(1)(ಬಿ)