ಮುಚ್ಚಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಆರ್ಟಿಐ ಆಕ್ಟ್ 2005 ವಿಭಾಗ 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು / ಅಥವಾ 4 (1) (ಬಿ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
1 ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ 4(1)(ಎ)&4(1)(ಬಿ)
2 ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ 4(1)(ಎ)& 4(1)(ಬಿ)
3 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಾತ್, ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ, ಮಡಿಕೇರಿ 4(1)(ಎ)& 4(1)(ಬಿ)
4 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಾತ್, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆ, ಮಡಿಕೇರಿ 4(1)(ಎ)&4(1)(ಬಿ)
5 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಾತ್, ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಶಾಖೆ, ಮಡಿಕೇರಿ 4(1)(ಎ)&4(1)(ಬಿ)
6 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಾತ್, ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ, ಮಡಿಕೇರಿ 4(1)(ಎ)&4(1)(ಬಿ)
7 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಾತ್, ಸಭಾ ಶಾಖೆ, ಮಡಿಕೇರಿ 4(1)(ಎ)&4(1)(ಬಿ)
8 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ 4(1)(ಎ)&4(1)(ಬಿ)
9 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಾತ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ,ಮಡಿಕೇರಿ 4(1)(ಎ)&4(1)(ಬಿ)
10 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಾತ್, ಸಭಾ ಶಾಖೆ, ಮಡಿಕೇರಿ 4(1)(ಎ)& 4(1)(ಬಿ)
11 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಡಿಕೇರಿ 4(1)(ಎ)&4(1)(ಬಿ)
12 ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 4(1)(ಎ)&4(1)(ಬಿ)
13 ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 4(1)(ಎ)&4(1)(ಬಿ)
14 ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಿಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 4(1)(ಎ)&4(1)(ಬಿ)