ಮುಚ್ಚಿ

ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು

ಅನುಗ್ರಹ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕುಶಾಲನಗರ

ಕುಶಾಲನಗರ

ಇಮೇಲ್ : anugrahapu[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9480788653

ಅರುಣಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಚೇರಂಬಾಣೆ

ಚೇರಂಬಾಣೆ

ಇಮೇಲ್ : ashreeprakash[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9448976790

ಇಕ್ರಾ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಸಿದ್ದಾಪುರ

ಸಿದ್ದಾಪುರ

ಇಮೇಲ್ : iqrahpublicschool[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 7760434942

ಏಕಲವ್ಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬಾಳುಗೋಡು

ಬಾಳುಗೋಡು

ಇಮೇಲ್ : kreismdrs206[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 8762012293

ಐಶ್ವರ್ಯ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು

ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು , ಕುಶಾಲನಗರ

ಇಮೇಲ್ : aishwarya[dot]college[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9483843189

ಕನ್ನಡ ಭಾರತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕುಶಾಲನಗರ

ಕುಶಾಲನಗರ

ದೂರವಾಣಿ : 9449118657

ಕಾಲ್ಸ್ ,ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ

ಅರುವತ್ತೊಕ್ಲು, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ

ಇಮೇಲ್ : kals[dot]school[at]yahoo[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 9448794545

ಕಾವೇರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ

ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ

ಇಮೇಲ್ : cauverypucollege[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9480020973

ಕಾವೇರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಭಾಗಮಂಡಲ

ಭಾಗಮಂಡಲ

ಇಮೇಲ್ : pucollegebhagamandala[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9480084490

ಕಾವೇರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿರಾಜಪೇಟೆ

ವಿರಾಜಪೇಟೆ

ಇಮೇಲ್ : cauverypuc[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9448648153