ನಮೂನೆ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ಚುನಾವಣಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ನಮೂನೆ-6 ಚುನಾವಣಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾವಣೆ
ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ನಮೂನೆ -25 ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಮೋಟಾರು ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ನಮೂನೆ -29 ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ವಾಹನದ ಶಾಶ್ವತ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ನಮೂನೆ -20 ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ವಾಹನದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ನಮೂನೆ ಕೆ.ಎಮ್.ವಿ -18
ವಾಹನ ಚಾಲನ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಶಾರೀರಿಕ ಸುಸ್ತಿಥಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಸಿ.ಎಮ್.ವಿ ನಮೂನೆ -1
ವಾಹನ ಚಾಲನ ಪರವಾನಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ -9 ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅರ್ಜಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್
ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ