ಮುಚ್ಚಿ

ಕ ವಿ ಪ್ರ ನಿ ನಿ

ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ. 220 ಕೆ.ವಿ., 66 ಕೆ.ವಿ. ವಿ.ವಿ. ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಹಿತಿ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿ,ವಿ, ಕೇಂದ್ರದ ಹೆಸರು ಇ-ಮೇಲ್ ಹುದ್ದೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 220 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ಕುಶಾಲನಗರ 220kvrskushalnagar[at]gmail[dot]com ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448400178
9972354028
2 66/11 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ಅಲೂರ್ ಸಿದ್ದಾಪುರ kptclalursiddapura[at]gmail[dot]com ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 7975599746
3 66/11 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ. ಕೇಂದ್ರ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ಪೊಂನಂಪೇಟೆ ponnampeteae[at]gmail[dot]com ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448400179
4 66/11 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ virajpeteae[at]gmail[dot]com ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9481883709
5 66/11 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ. ಕೇಂದ್ರ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ಮಡೀಕೆರಿ kptcl.madikeri[at]gmail[dot]com ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9901519407
6 66/11 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ. ಕೇಂದ್ರ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ಸುಂಟಿಕೋಪ್ಪ kptcl.suntikoppa[at]gmail[dot]com ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9901519407

Sl No Office Email Designation Contact Number
1 ಕುಶಾಲನಗರ ನೋಡಲ್ ಕೇಂದ್ರ, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ಕುಶಾಲನಗರ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು 220kvrskushalnagar[at]gmail[dot]com ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 9448400178
9972354028
2 ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ, ಊಪ-ವಿಭಾಗ, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ಮೈಸೂರು aeetlmmys[at]gmail[dot]com ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 9448365375
3 ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ, ಮತ್ತು ವಿ.ವಿ.ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗ, ಹೂಟ್ಟಗಳ್ಳಿ, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ಮೈಸೂರು eeesrshtgly[at]gmail[dot]com ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 9448365372

ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ

Sl No Office Email Designation Contact Number
1 ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ಮೈಸೂರು eeemwdkgd[at]gmail[dot]com ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 9448271525
2 ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ಕುಶಾಲನಗರ aeemwsdknr[at]gmail[dot]com ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 9448375390
3 ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ಕುಶಾಲನಗರ aeemwsdknr[at]gmail[dot]com ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ) 9448271644
4 ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ಕುಶಾಲನಗರ aeemwsdknr[at]gmail[dot]com ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9480813968
5 ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ಕುಶಾಲನಗರ aeemwsdknr[at]gmail[dot]com ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9480813978