ಮುಚ್ಚಿ

ವರ್ಣಿತ್ ನೇಗಿ ಎಸ್ , ಐ ಎ ಎಸ್

Varnit Negi

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಟೆ, ಮಡಿಕೇರಿ- 571201

ಇಮೇಲ್ : ceokodagu[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ : https://kodagu.nic.in/whoswho/%e0%b2%ad%e0%b2%82%e0%b2%b5%e0%b2%b0%e0%b3%8d-%e0%b2%b8%e0%b2%bf%e0%b2%82%e0%b2%97%e0%b3%8d-%e0%b2%ae%e0%b3%80%e0%b2%a8%e0%b2%be-%e0%b2%90-%e0%b2%8e-%e0%b2%8e%e0%b2%b8%e0%b3%8d/
ದೂರವಾಣಿ : 9480869000
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08272-228905