ಮುಚ್ಚಿ

ಡಾ. ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ, ಕ.ಆ.ಸೇ. (ಹಿ.ಶ್ರೇ.)

ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 27, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು.

ಇಮೇಲ್ : deo[dot]kodagu[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 9482623709
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08272-223500
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 27