ಮುಚ್ಚಿ

ಧಾರ್ಮಿಕ

ಫಿಲ್ಟರ್:
ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ-ದೇವಸ್ಥಾನ

ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ವರ್ಗ ಧಾರ್ಮಿಕ

1820ರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಲಿಂಗರಾಜೇಂದ್ರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಇಂಡೋ ಸಾರ್ಸೆನಿಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ.