ಮುಚ್ಚಿ

ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದೂಕು ಪರವಾನಗಿ ಹಾಗೂ ಬಂದೂಕು ಪರವಾನಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ

Application For new Licence

Apply online

Steps for applying new licence

 • Click on apply here
 • State Home Department/DM/SDM/Other
 • Category – Individual/Sports/Dealer/Manufacture
 • select state- Karnataka
 • select district-Kodagu
 • Name of the licensing authority
 • select required service- Application For new Licence
 • Fill all the mandatory field’s
 • Upload Documents
 • Upload Photo and Sign – (JPg-50kb)
 • Submit
 • Print Application Forms
 • Submit Application form and related Documents to the DC Office

Application For Other Services related to Arms licence

 • Click on apply here
 • State Home Department/DM/SDM/Other
 • Catagory – Individual/Sports/Dealer/Manufacture
 • select state- Karnataka
 • select district-Kodagu
 • Name of the licensing authority:
 • Select required service- Reregistration/Renewal/sale/transfer etc
 • Enter UIN No
 • fill all the manadatory field’s
 • Upload Photo and Sign – (JPg-50kb)
 • Submit
 • Print Application Forms
 • Submit Application form and related Documents to the DC Office