ಮುಚ್ಚಿ

ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು

ಭೇಟಿ: https://landrecords.karnataka.gov.in/service0/

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ.
ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ | ನಗರ : ಮಡಿಕೇರಿ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 571201