ಮುಚ್ಚಿ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ

ಭೇಟಿ: http://www.revenue.kar.nic.in

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ.
ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ | ನಗರ : ಮಡಿಕೇರಿ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 571201