ಮುಚ್ಚಿ

ಆಹಾರ

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

ಭೇಟಿ: https://ahara.kar.nic.in/e_services.aspx

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ.
ಸ್ಥಳ : ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ | ನಗರ : ಮಡಿಕೇರಿ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 571201