ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ವದೈವತ ,ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು , ಅರುವತ್ತೊಕ್ಲು, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ

ಅರುವತ್ತೊಕ್ಲು, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ

ಇಮೇಲ್ : sarvadeivathapucollege[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9448587951