ಮುಚ್ಚಿ

ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನೆಲ್ಯ ಹುದಿಕೇರಿ

ನೆಲ್ಯ ಹುದಿಕೇರಿ

ಇಮೇಲ್ : gkenchappaprincipal[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9481773397