ಮುಚ್ಚಿ

ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕುಶಾಲನಗರ

ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕುಶಾಲನಗರ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : amokushalnagarchc[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9448148568