ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮಾದಪುರ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ,ಮಾದಪುರ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : amomadapuraphc[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 827751323