ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಬಾಗಮಂಡಲ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಬಾಗಮಂಡಲ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : amobhagamndalaphc[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 8277510322