ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಡಿಕೇರಿ

ಇಮೇಲ್ : dskodagu[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9449843175