ಮುಚ್ಚಿ

ವಿದ್ಯುತ್

ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ

ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ ತಲಾಥ್ಮನೆ

ಇಮೇಲ್ : sotalathmane[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 9449598604

ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ, ಎ.ಆರ್

ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ

ಇಮೇಲ್ : somadikere[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 9449598603

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು

ಇಮೇಲ್ : aeegkoppal[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 9449598607

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ದೂರವಾಣಿ : 9449598612

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು

Asst.Exe. Engr (Elecl) Kushalnagar Sub Division ,ಕುಶಾಲನಗರ

ಇಮೇಲ್ : aeekushalnagara[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 9449598538

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಿರಾಜಪೇಟೆ

ಇಮೇಲ್ : aeevirajpet[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 9480837545

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ,ಮಡಿಕೇರಿ.

ಇಮೇಲ್ : aeemdk[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 9449598602