ಮುಚ್ಚಿ

ವಿದ್ಯುತ್

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು

"ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಸುದರ್ಶನ್ ಸರ್ಕಲ್, ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ, ಮಡಿಕೇರಿ"
ಇಮೇಲ್ : eeemdk[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 9449598601

ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ

ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ ತಲಾಥ್ಮನೆ
ಇಮೇಲ್ : sotalathmane[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 9449598604

ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ, ಎ.ಆರ್

ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ
ಇಮೇಲ್ : somadikere[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 9449598603

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು
ಇಮೇಲ್ : aeegkoppal[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 9449598607

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ
ದೂರವಾಣಿ : 9449598612

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು

Asst.Exe. Engr (Elecl) Kushalnagar Sub Division ,ಕುಶಾಲನಗರ
ಇಮೇಲ್ : aeekushalnagara[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 9449598538

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಿರಾಜಪೇಟೆ
ಇಮೇಲ್ : aeevirajpet[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 9480837545

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ,ಮಡಿಕೇರಿ.
ಇಮೇಲ್ : aeemdk[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 9449598602