ಮುಚ್ಚಿ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಮೊಬೈಲ್ :94498 43175

ಇಮೇಲ್ : dskodagu[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 8762898131
Pincode: 571201

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಬಾಗಮಂಡಲ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಬಾಗಮಂಡಲ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : amobhagamndalaphc[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 8277510322

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮಾದಪುರ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ,ಮಾದಪುರ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : amomadapuraphc[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 827751323

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮೂರ್ನಾಡು

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮೂರ್ನಾಡು, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : amomurnaduphc[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 8277510322

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀಮಂಗಲ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀಮಂಗಲ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : amosrimangalaphc[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9740049648

ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕುಶಾಲನಗರ

ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕುಶಾಲನಗರ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : amokushalnagarchc[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9448148568

ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಸಿದ್ದಾಪುರ

ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ

ಇಮೇಲ್ : amosiddapurachc[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 8277202933

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು

ಇಮೇಲ್ : amogonikoppachc[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 8277510324

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ

ಇಮೇಲ್ : amovirajpetgh[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9742562505

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : amosomwarpetgh[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 827751323