ಮುಚ್ಚಿ

ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ

ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು 15-8- 2018 ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕೋಟೆ ಆವರಣ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು .

15/08/2018 15/08/2018