ಮುಚ್ಚಿ

ವಾಹನ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅರ್ಜಿ

ವಾಹನ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅರ್ಜಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ View / Download
ವಾಹನ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅರ್ಜಿ   ನಮೂನೆ -31 ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ