ಮುಚ್ಚಿ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ : 15/08/2018 ಕೊನೆ : 15/08/2018

ಸ್ಥಳ : ಕೋಟೆ ಆವರಣ ಮಡಿಕೇರಿ

ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು 15-8- 2018 ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕೋಟೆ ಆವರಣ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ  ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು .