ಮುಚ್ಚಿ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ

15/08/2018 - 15/08/2018 ಕೋಟೆ ಆವರಣ ಮಡಿಕೇರಿ

ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು 15-8- 2018 ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕೋಟೆ ಆವರಣ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ  ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು .