ಮುಚ್ಚಿ

ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಪತ್ರ (ಗೈರುಹಾಜರಾದ ಮತದಾರರಿಗೆ)

ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಪತ್ರ (ಗೈರುಹಾಜರಾದ ಮತದಾರರಿಗೆ)
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಪತ್ರ (ಗೈರುಹಾಜರಾದ ಮತದಾರರಿಗೆ) 27/03/2023 ನೋಟ (73 KB)