ಮುಚ್ಚಿ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಋತುವಿನ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾದ ರೈತರ ವಿವರದ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:31.05.2019

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಋತುವಿನ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾದ ರೈತರ ವಿವರದ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:31.05.2019
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಋತುವಿನ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾದ ರೈತರ ವಿವರದ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:31.05.2019 06/08/2019 ನೋಟ (581 KB)
ಪರ್ಯಾಯ ಕಡತ : ನೋಟ (10 MB)