ಮುಚ್ಚಿ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಋತುವಿನ ಪ್ರವಾಹದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾದ ರೈತರ ವಿವರ ( ಹಂತ 11)

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಋತುವಿನ ಪ್ರವಾಹದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾದ ರೈತರ ವಿವರ ( ಹಂತ 11)
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಋತುವಿನ ಪ್ರವಾಹದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾದ ರೈತರ ವಿವರ ( ಹಂತ 11) 23/09/2019 ನೋಟ (164 KB)