ಮುಚ್ಚಿ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಾದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿವಿಧ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟನೆ ದಿ: 25.05.2019

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಾದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿವಿಧ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟನೆ ದಿ: 25.05.2019
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಾದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿವಿಧ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟನೆ ದಿ: 25.05.2019 25/05/2019 ನೋಟ (386 KB)