ಮುಚ್ಚಿ

೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸದ ಮನೆ ಕೆಳೆದುಕೊಂಡ ಒಟ್ಟು 75 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೆ.ನಿಡುಗಣೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸದ ಮನೆ ಕೆಳೆದುಕೊಂಡ ಒಟ್ಟು 75 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೆ.ನಿಡುಗಣೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸದ ಮನೆ ಕೆಳೆದುಕೊಂಡ ಒಟ್ಟು 75 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೆ.ನಿಡುಗಣೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 09/06/2022 ನೋಟ (3 MB)