ಮುಚ್ಚಿ

ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಭಾಗಮಂಡಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಅಧ್ಯಯನದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿ

ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಭಾಗಮಂಡಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಅಧ್ಯಯನದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಭಾಗಮಂಡಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಅಧ್ಯಯನದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿ 09/09/2019 ನೋಟ (5 MB)