ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಿದ್ದತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ಆದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:03.05.2019

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಿದ್ದತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ಆದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:03.05.2019
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಿದ್ದತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ಆದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:03.05.2019 03/05/2019 ನೋಟ (4 MB)