ಮುಚ್ಚಿ

ಡಿಎಸ್ಟಿ-ಎಸ್ಇಆರ್ಬಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ಡಿಎಸ್ಟಿ-ಎಸ್ಇಆರ್ಬಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಡಿಎಸ್ಟಿ-ಎಸ್ಇಆರ್ಬಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ 26/02/2020 ನೋಟ (116 KB)