ಮುಚ್ಚಿ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ- 2022 ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ (ಅನುಬಂಧ-1) 1:1ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು1:1 ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ- 2022 ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ (ಅನುಬಂಧ-1) 1:1ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು1:1 ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ- 2022 ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ (ಅನುಬಂಧ-1) 1:1ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು1:1 ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ 13/07/2022 ನೋಟ (6 MB)