ಮುಚ್ಚಿ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪತ್ತೂರು( ಹಟ್ಟಿಹೊಳೆ) ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದ ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿವರ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:29.05.2019

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪತ್ತೂರು( ಹಟ್ಟಿಹೊಳೆ) ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದ ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿವರ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:29.05.2019
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪತ್ತೂರು( ಹಟ್ಟಿಹೊಳೆ) ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದ ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿವರ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:29.05.2019 29/05/2019 ನೋಟ (1 MB)