ಮುಚ್ಚಿ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಠೀಕರಣದ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:24.05.2019

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಠೀಕರಣದ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:24.05.2019
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಠೀಕರಣದ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:24.05.2019 24/05/2019 ನೋಟ (548 KB)