ಮುಚ್ಚಿ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಕ ಏಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಜೀವಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ನೀಡಿರುವ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:03.06.2019

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಕ ಏಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಜೀವಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ನೀಡಿರುವ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:03.06.2019
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಕ ಏಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಜೀವಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ನೀಡಿರುವ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:03.06.2019 03/06/2019 ನೋಟ (678 KB)