ಮುಚ್ಚಿ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಅನುಕಂಪ ಭತ್ಯೆಯ ವಿವರ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಅನುಕಂಪ ಭತ್ಯೆಯ ವಿವರ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಅನುಕಂಪ ಭತ್ಯೆಯ ವಿವರ 26/05/2019 ನೋಟ (490 KB)