ಮುಚ್ಚಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಾತ್, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ , 4 (1)(A) 08/11/2020 ನೋಟ (165 KB)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, 4(1)(B) 19/08/2014 ನೋಟ (349 KB)
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ(ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ) 4(1)(ಬಿ) 19/08/2014 ನೋಟ (240 KB)
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ(ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ) 4(1)(ಎ) 19/08/2014 ನೋಟ (1 MB)
ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ 4(1)(B) 19/08/2014 ನೋಟ (191 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಾತ್, ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ, 4(1)(A) 10/07/2018 ನೋಟ (1,016 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಾತ್, ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 4(1)(B) 10/07/2018 ನೋಟ (484 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಾತ್, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆ, 4(1)(A) 10/07/2018 ನೋಟ (399 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಾತ್, ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಶಾಖೆ 4(1)(A) 10/07/2018 ನೋಟ (224 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಾತ್, ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ, 4(1)(A) 10/07/2018 ನೋಟ (247 KB)