ಮುಚ್ಚಿ

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವರದಿ

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವರದಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು 2018-2019 Kodagu District Statistics at a Glance 2018-2019
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 2017-2018 13/06/2019 ನೋಟ (3 MB)
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 2016-2017 18/06/2018 ನೋಟ (3 MB)
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 2015-2016 25/03/2017 ನೋಟ (3 MB)
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 2014-2015 24/10/2016 ನೋಟ (9 MB)
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 2013 -2014 21/10/2016 ನೋಟ (9 MB)
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 2012 -2013 21/10/2016 ನೋಟ (788 KB)
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 2011-2012 21/10/2016 ನೋಟ (2 MB)
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 2010-2011 21/10/2016 ನೋಟ (7 MB)
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 2009 -2010 21/10/2016 ನೋಟ (6 MB)