ಮುಚ್ಚಿ

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ

 

S.L. Office Address Contact Numbers Email
1

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ

 

ಸಹಾಯಕನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ.

08272-228449

varthabhavanmadikeri01@gmail.com

 

 

Form More Details visit: http://www.karnatakainformation.gov.in Website