ಮುಚ್ಚಿ

ಹೋಟೆಲ್ / ಹೋಂಸ್ಟೇ & ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು / ವಿವರಗಳು ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ವೀಕ್ಷಿಸು
1 ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು  ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ವೀಕ್ಷಿಸು
2 ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ಪಟ್ಟಿ (as on 2022-2023) ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ವೀಕ್ಷಿಸು
3 ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ಪಟ್ಟಿ (as on 09/06/2020) ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ವೀಕ್ಷಿಸು
4 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ಪಟ್ಟಿ (as on 09/06/2020) ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ವೀಕ್ಷಿಸು
5 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ಪಟ್ಟಿ (as on 09/06/2020) ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ವೀಕ್ಷಿಸು
6 ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್

ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ವೀಕ್ಷಿಸು