ಮುಚ್ಚಿ

ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು

ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಸ್ತೆಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.

ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ

ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ

ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ

ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ವಿತರಣೆ