ಮುಚ್ಚಿ

ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿವರ
ವಿವರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಶೇಕಡಾವಾರು
ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 4,102 ಚದರ. ಕೆಎಂ
2.14% ರಾಜ್ಯದ
ಒಟ್ಟು-ಜನಸಂಖ್ಯೆ 5,54,519 0.9% ರಾಜ್ಯದ
ಪುರುಷರ-ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2,74,608 49.52%
ಮಹಿಳೆಯರ-ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2,79,911 50.48%
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ -ಜನಸಂಖ್ಯೆ 4,73,531 85.39%
ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ-ಜನಸಂಖ್ಯೆ 80,998 14.61%
ದಶಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ 1.09%
ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಂದ್ರತೆ (ಪ್ರತಿ ಚದರ. ಕಿಮೀ) 135
ಒಟ್ಟು-ಸಾಕ್ಷರತೆ 4,12,877 82.61%
ಪುರುಷರ-ಸಾಕ್ಷರತೆ 2,15,302 87.19%
ಮಹಿಳೆಯರ-ಸಾಕ್ಷರತೆ 1,97,575 78.14%
ಒಟ್ಟು-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 73,584 13.27%
ಪುರುಷರ-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 35,759 13.02%
 ಮಹಿಳೆಯರ-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
37,825 13.51%
ಒಟ್ಟು-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 58,054 10.47%
ಪುರುಷರ–ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 28,510 10.38%
ಮಹಿಳೆಯರ– ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
29,544 10.55%
ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ 1,019
ಮಕ್ಕಳ ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ 978