ಮುಚ್ಚಿ

ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರು ಒಟ್ಟು ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
208-ಮಡಿಕೇರಿ 103935 105534 209469 269
209 – ವಿರಾಜಪೇಟೆ 105486 104595 210081 269
ಒಟ್ಟು 209421 210129 419550 538

ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮತದಾರರು (30.11.2017)