ಮುಚ್ಚಿ

ಉಪವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ವಲಯಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳು ತಾಲೂಕಗಳು ಹೋಬಳಿಗಳು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು

 

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು

ಗ್ರಾಮಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು

1 3 16 4 3 104 296 291

 

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾ : ವಿಭಾಗ ವಿವರ

ತಾಲೂಕ ಹೋಬಳಿಗಳು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಗ್ರಾಮಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು
ಮಡಿಕೇರಿ 4 1 1 26 67 67
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 6 2 1 40 135 130
ವಿರಾಜಪೇಟೆ 6 1 1 38 94 94
ಒಟ್ಟು 16 4 3 104 296 291