ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ,

ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ .

ಕ್ರಮಾನುಗತ ರಚನೆ::

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು
1 ನಗರ ಸಭೆ, ಮಡಿಕೇರಿ 23
2 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುಶಾಲನಗರ 16
3 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 11
4 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ 18
TOTAL 68

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ :

 • ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ :
ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
1 ಬಿ.ಬಸಪ್ಪ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9480241999 Basappa
2 ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಎಲ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 9845155729  
3 ಹೇಮಕುಮಾರ್ ಎನ್.ಪಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 9980240966 01
 • ನಗರಸಭೆ ಮಡಿಕೇರಿ:
ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
1 ವಿಜಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು, ನಗರಸಭೆ ಮಡಿಕೇರಿ 9480769715 02
 • ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕುಶಾಲನಗರ
ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
1 ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ 9731442624 Krishna Prasad
 • ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ
ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
1 ಶ್ರೀ ನಾಚಪ್ಪ ಪಿ.ಕೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ 9448844249 SVP
 • ಪುರಸಭೆ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ
ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
1 ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಎ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ 9945102900 VRP

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲ ವಿವರಗಳು:

ಕ್ರ.ಸಂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚ.ಕೀ.ಮೀ ) ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟು ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
        ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು  
1 ನಗರ ಸಭೆ, ಮಡಿಕೇರಿ 17.04 23 16,423 16,958 33,881 8518
2 ಪ.ಪಂ ಕುಶಾಲನಗರ 18.05 16 7,742 7,584 15,326 4594
3 ಪ.ಪಂ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 8.83 11 3,363 3,366 6,729 2112
4 ಪುರಸಭೆ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ 8.26 18 8,724 8,522 17,246 4380
TOTAL 52.63 68 36,252 36,430 73,182 19,604

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮೂಲಭೂತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು:

ಕ್ರ.ಸಂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಬೀದಿ ದೀಪ ನಳಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
    ಒಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಹೊಂದಿರದ ಕಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೃಹಬಳಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ
1 ನಗರ ಸಭೆ, ಮಡಿಕೇರಿ 138.25 5066 2626 2440 5310 115
2 ಪ.ಪಂ ಕುಶಾಲನಗರ 55.42 5036 2211 2862 2744 59
3 ಪ.ಪಂ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 29.75 1430 572 858 1617 64
4 ಪುರಸಭೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ 38.42 3335 1243 2092 2402 53
ಒಟ್ಟು 61.84 4867 6652 8252 2073 291

ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯತೆ 135 ಎಲ್ ಪಿಸಿಡಿ ರಂತೆ (ಎಂ.ಎಲ್. ಡಿ) ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ನೀರಿನ ಕೊರತೆ (ಎಂ.ಎಲ್ .ಡಿ) ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯ ಆವರ್ತನ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಒಟ್ಟು ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಇರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸಂಖ್ಯೆ
        ಗೃಹ ಬಳಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇತರೆ           ಕೈ ಪಂಪ್ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಕೈ ಪಂಪ್ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಕೈ ಪಂಪ್ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ
1 ನಗರಸಭೆ, ಮಡಿಕೇರಿ 23 40000 5883 132 9 5.60 4.0 1.60 2-ಗಂಟೆ ಅವಧಿಗೆ 20-ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹಾಗೂ 3-ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ 2 ದಿನಕೊಮ್ಮೆ 1. ಕೂಟುಹೊಳೆ 2. ರೋಶನರ ಕೆರೆ 3. ಕನ್ನಂಡಬಾಣೆ 4. ಕುಂಡಮೇಸ್ತ್ರೀ 5. ತೆರೆದ ಬಾವಿ 6. ಬೋರ್ ವೆಲ್ಸ್ 45 38 35 30 10 8
2 ಪ.ಪಂ, ಕುಶಾಲನಗರ 16 28000 2736 60 11 3.78 2.8 0.98 2-ಗಂಟೆ ಅವಧಿಗೆ 16-ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ 3 ದಿನಕೊಮ್ಮೆ 1. ಕಾವೇರಿ ನದಿ 2. ಬೋರ್ ವೆಲ್ಸ್ -63 54 19 18 18 36 1
3 ಪ.ಪಂ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 11 7000 1702 79 96 1.00 0.8 0.20 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 11 ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ 2 ದಿನಕೊಮ್ಮೆ 1. ಹಾರಂಗಿ 2. ದುದ್ ಗಲ್ 3. ಬೋರ್ ವೆಲ್ಸ್ 21 11 7 10 14 1
4 ಪುರಸಭೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ 18 21313 2490 52 0 2.80 1.7 1.10 ಪ್ರತಿ ದಿನ-2 ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 16 ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ 1 ½ ಗಂಟೆಗಳು 1. ಬೇತ್ರಿ (ಕಾವೇರಿ ನದಿ) 2. ತೆರೆದ ಬಾವಿ 3.ಬೋರ್ ವೆಲ್ಸ್ 26 26 22 26 4 0

ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿವರ
    ವಾಸ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಸ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಖಾಲಿ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳು
1 ನಗರಸಭೆ, ಮಡಿಕೇರಿ 7258 658 304 1323 9543
2 ಪ.ಪಂ., ಕುಶಾಲನಗರ 3857 253 139 1853 6102
3 ಪ.ಪಂ., ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 1195 146 449 115 1905
4 ಪುರಸಭೆ., ವಿರಾಜಪೇಟೆ 2845 654 322 746 4567

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸೇವೆಗಳು:

 • ದೇಶೀಯ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು..
 • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ.
 • ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 • ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು<./li>
 • ರಸ್ತೆಗಳು, ಕಲ್ವರ್ಟ್ಗಳು, ಸ್ಟ್ರೋಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳ, ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮುಂತಾದ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
 • ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆ
 • ಮಲದ ಕೆಸರಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳದೆ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿಲೇವಾರಿ
 • ವಸತಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಖಾಲಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮುಂತಾದ ನಗರ ಆಸ್ತಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ
 • ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳು, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು
 • ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಗಿ
 • ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, OBC ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲು ಹೊಂದಿರುವವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ
 • ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೋಜನೆ

 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳು:

 • ಮುಕ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ನಗರೋತ್ಥಾನ(ಪುರಸಭೆ) ಹಂತ-3
 • ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ (SFC ಅನ್ಟೈಡ್)
 • ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ (ಬಂಡವಾಳ ಆಸ್ತಿಯ ರಚನೆ)
 • ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ (SCSP)
 • ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ (TSP)
 • ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ (ಕುಡಿಯುವ ನೀರು)
 • 14 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅನುದಾನ
 • 15 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಟೈಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಟೈಡ್ ಅನುದಾನ
 • ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಗೃಹ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್n
 • ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್
 • ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ- ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ-1.80 ಲಕ್ಷಗಳು
 • ವಾಜಪೇಯಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ- ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ -1.20 ಲಕ್ಷಗಳು
 • ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) ವಸತಿ ಯೋಜನೆ- ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ-1.50 ಲಕ್ಷಗಳು
 • PMSವನಿಧಿ (ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ)

ಸಕಾಲದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ:

ಕ್ರ,ಸಂ ಸೇವೆಯ ಹೆಸರು ನಿಯೋಜಿತ ಅಧಿಕಾರಿ
1 ಜನನ, ಮರಣ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ವಿತರಣೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
2 ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
3 ಆಟೋ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನವೀಕರಣ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
4 ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್
5 ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್
6 ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷರು
7 ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್
8 ಟ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್
9 ರಸ್ತೆ ಕಟಿಂಗ್ (ರೈಟ್ ಆಫ್ ವೇ) ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್
10 ರಸ್ತೆ ಕಟಿಂಗ್ (ರೈಟ್ ಆಫ್ ವೇ) OFC ಹಾಕಲು ಅನುಮತಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್
11 ರೋಡ್ ಕಟಿಂಗ್ (ರೈಟ್ ಆಫ್ ವೇ) ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕಲು ಅನುಮತಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್
12 ಅಂತರ್ಜಲ ಬಳಕೆಗೆ ಎನ್ಒಸಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್
13 ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಸಿಗ್ನೇಜ್ ಪರವಾನಗಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್
14 ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಸಿಗ್ನೇಜ್ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್
15 ಚಲನಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ / NOC ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್
16 ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮತಿ / ಅನುಮೋದನೆಯ ನವೀಕರಣ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್

ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿವರಗಳು:

ಕ್ರ.ಸಂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಶ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿವರಗಳು
    ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶುಲ್ಕಗಳು ಷರಾ
1 ನಗರ ಸಭೆ, ಮಡಿಕೇರಿ 1 3000 ಲೀ.

ಗೃಹಬಳಕೆ :-

 • 1st 3000 / trip
 • 2nd 1500/ trip

ವಾಣಿಜ್ಯ :-

 • 1st 4000 / trip
 • 2nd 2000 / trip

ಸರ್ಕಾರ:

 • 1st 1500/ trip
 • 2nd 750/ trip
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀಗೆ 40 ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
2 ಪ.ಪಂ ಕುಶಾಲನಗರ 1
 • 1st 2500/ trip
 • 2nd 1500/ trip
3 ಪ.ಪಂ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 1
 • 1st 2500/ trip
 • 2nd 1500/ trip
4 ಪುರಸಭೆ  ವಿರಾಜಪೇಟೆ 1
 • 1st 2500/ trip
 • 2nd 1500/ trip

ನೆಲ ಭರ್ತಿ ಜಾಗ , PKS ಮತ್ತು SWM ವಾಹನಗಳ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ನೆಲ ಭರ್ತಿ ಜಾಗ ಪೌರಕಾರ್ಮಿ೵ಕರ ವಿವರ SWM VEHICLES AVAILABLE
      ಖಾಯಂ ನೇರ ಪಾವತಿ ಒಟ್ಟುL ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪೆಕ್ಟರ್ ಟಿಪ್ಪರ್ ಜೆಸಿಬಿ ಡಂಪರ್ ಪ್ಲೆಸರ್ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಿಷನ್
1 ನಗರ ಸಭೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಕರ್ಣಂಗೇರಿ ವಿಲೇಜ್ ಸರ್ವೆ ನಂ.471/1P16 6 ಎಕರೆ 6ಕೆಎಂಎಸ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ನಿಂದ 18 21 39 6 0 6 0 0 1 0 1
2 ಪ.ಪಂ ಕುಶಾಲನಗರ ಭುವನಗಿರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.10/1,11/2,11/4 7.15 ಎಕರೆ 11ಕೆಎಂಎಸ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ನಿಂದ 17 7 24 5 0 3 1 0 0 0 1
3 ಪ.ಪಂ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರ ಸರ್ವೆ ನಂ..1/1,2/2 2.5 ಎಕರೆ 13ಕೆಎಂಎಸ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ನಿಂದ 10 0 10 1 0 3 0 1 0 0 1
4 ಪುರಸಭೆ  ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಅರ್ಜಿ ವಿಲೇಜ್ ಸರ್ವೆ ನಂ..315/4 5 ಎಕರೆ 8ಕೆಎಂಎಸ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ನಿಂದ 20 6 26 2 2 3 0 0 1 1 1
ಒಟ್ಟು 65 34 99 14 2 15 1 1 2 1 4

ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವಿವರ :

ಕ್ರ.ಸಂ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಸೇವಾ ಸಮಯಗಳು
1 ನಗರಸಭೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಮಡಿಕೇರಿ 8.00AM TO 9.00PM
2 ಪುರಸಭೆ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ

ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು:

ಕ್ರ.ಸಂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರು ಬೀದಿ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಐಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ
1 CMC, MADIKERI 250
2 TP, KUSHALNAGAR 76
3 TP, SOMWARPET 95
4 TMC, VIRAJPET 149
TOTAL 570

ಸೆಕ್ಷನ್ 5(1) ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 19(1) ಆರ್ಟಿಐ ಆಕ್ಟ್ 2005 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಐಒ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ) ಮತ್ತು ಎಫ್ಎಎ (ಮೊದಲ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ) ವಿವರಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಕೊಡಗು

ಕ್ರ.ಸಂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ 1ನೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
1 ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಮಡಿಕೇರಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಮಡಿಕೇರಿ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಮಡಿಕೇರಿ.
2 ಪೌರಾಯುಕ್ತರು, ನಗರಸಭೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಸಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಎಸ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಗರಸಭೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ್ ಎಸ್ ವಿ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು, ನಗರಸಭೆ, ಮಡಿಕೇರಿ .
3 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕುಶಾಲನಗರ ಸಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಮೂರ್ತಿ, ಕಂದಾಯ ನೀರಿಕ್ಷಕರು, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕುಶಾಲನಗರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕುಶಾಲನಗರ .
4 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಸಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪ ಕೆ.ಜಿ, ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನಾಧಿಕಾರಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಶ್ರೀ ನಾಚಪ್ಪ ಪಿ.ಕೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ .
5 ಪುರಸಭೆ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ವಿ.ಕೆ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ .

ಪ್ರಮುಖ ಲಿಂಕ್ಗಳು

SL.NO DEPARTMENT LINK
1 ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ Click here
2 ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು Click here
3 ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲ್ Click here
4 ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ,ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ Click here
5 ನಗರಸಭೆ, ಮಡಿಕೇರಿ Click here
6 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕುಶಾಲನಗರ Click here
7 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ Click here
8 ಪುರಸಭೆ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ Click here

CITIZEN ONLINE SERVICES

SL.NO Service Name URL/Link
1 ಇ-ಸ್ವೀಕೃತಿ Click here
2 ಜನಹಿತ Click here
3 ವ್ಯಾಪರ ಪರವಾನಗಿ Click here
4 ಜಲನಿಧಿ (ಹೊಸ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ) Click here
5 ಜಲನಿಧಿ (ಯುಜಿಡಿ ಸಂಪರ್ಕ) Click here
6 ಎನ್ ಓ ಸಿ (ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಯಲು ಅನುಮತಿ) Click here
7 ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಚಾರ Click here
8 ಇ-ಆಸ್ತಿ (ಫಾರಂ-3 ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಟೇಶನ್) Click here
9 ನಿರ್ಮಾಣ 2.0 ( ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಗಿ) Click here
10 ಸರ್ಕಾರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಮತ್ತು ಆದೇಶ Click here
11 ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ Click here
12 ಚಲನಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ Click here