ಮುಚ್ಚಿ

ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು ಪಕ್ಷ

ಬೋಪಣ್ಣ ಕೆ ಪಿ

ಎ.ಎ.ಪಿ

ಎಂ ಪಿ ಅಪ್ಪಚ್ಚು ರಂಜನ್

ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ

ಎನ್ ಎಂ ಮುತ್ತಪ್ಪ

ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್

ಡಾ ಮಂತರ್ ಗೌಡ

ಐ.ಎನ್.ಸಿ

ಜಿ ಜಿ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್

ಐ.ಎನ್.ಡಿ

ರಶೀದಾ ಬೇಗಂ

ಐ.ಎಂ.ಪಿ

ಎಚ್ ಎಂ ಸೋಮಪ್ಪ

ಸಿ.ಪಿ.ಐ

ದಿವಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎ ಎ

ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ

ಅಮೀನ್ ಮೊಹಿಸಿನ್

ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ

ಶ್ರುತಿ ಕೆ ಪಿ

ಐ.ಎನ್.ಡಿ

Second inspection candidate registers

CANDIDATE NAME PARTY

ಬೋಪಣ್ಣ ಕೆ ಪಿ

ಎ.ಎ.ಪಿ

ಎಂ ಪಿ ಅಪ್ಪಚ್ಚು ರಂಜನ್

ಬಿಜೆಪಿ

N ಎನ್ ಎಂ ಮುತ್ತಪ್ಪ

ಜೆಡಿಎಸ್

ಡಾ ಮಂತರ್ ಗೌಡA

ಐ.ಎನ್.ಸಿ

ಖಲೀಲ್ ಎಂ

ಐ.ಎನ್.ಡಿ

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೈ ಬಿ ಕೆ

ಕೆಪಿಜೆಪಿ

ಕೆ ಬಿ ರಾಜು

ಆರ್.ಪಿ.ಐ.ಕೆ

ದಿವಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎ ಎ

ಬಿಎಸ್ಪಿ

ಅಮೀನ್ ಮೊಹಿಸಿನ್

ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐ

ಸಜೀರ್ ನೆಲತ್

ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು ಪಕ್ಷ

ಕೆ ಜಿ ಬೋಪಯ್ಯ

ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ

ಸಿ ಎಸ್ ರವೀಂದ್ರ

ಎ.ಎ.ಪಿ

ಎಸ್ ವೈ ಎಂ ಮಸೂದ್ ಫೌಜ್ದಾರ್

ಎನ್.ಸಿ.ಪಿ

ಎ ಎಸ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ

ಐ.ಎನ್‌.ಸಿ

ಕೆ ಎಸ್ ಮನು

ಎಸ್.ಕೆ.ಪಿ

ಮಂಜೂರ್ ಅಲಿ

ಐ.ಎನ್.ಡಿ

Second inspection candidate registers

CANDIDATE NAME PARTY

ಕೆ ಜಿ ಬೋಪಯ್ಯ

ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ

ಸಿ ಎಸ್ ರವೀಂದ್ರ

ಎ.ಎ.ಪಿ

ಸಾಜು ವಿ ಎ

ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್

ಎ ಎಸ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ

ಐ.ಎನ್‌.ಸಿ

ಕೆ ಎಸ್ ಮನು

ಎಸ್ ಕೆ ಪಿ

ಮಂಜೂರ್ ಅಲಿ

ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್

ಪಿ ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಶೋರಿ

ಐ.ಎನ್.ಡಿ

ನಾಸಿರ್ ಮಕ್ಕಿ

ಐ.ಎನ್.ಡಿ