ಮುಚ್ಚಿ

ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವವ ಕ್ರಷರ್ ಘಟಕಗಳ ವಿವರ

 ಕ್ರ. ಸಂ.  ಜಿಲ್ಲೆ   ಕ್ರಷರ್ ಗುತ್ತಿಗೆ
ಸಂಖ್ಯೆ
 ಕ್ರಷರ್ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ    ತಾಲ್ಲೂಕು  ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ ಸರ್ಕಾರಿ/ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ/ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ ಕ್ರಷರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
1 ಕೊಡಗು KDGSC01  ಶ್ರೀ ವಿ.ಟಿ.ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್
ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಏರಿಯ, ಕೂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ, ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು.
ಕುಶಾಲನಗರ ಕೂಡ್ಲೂರು Plot No: 24/10

ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಜಾಗ

3-00 29.10.2013 ರಿಂದ 31.03.2033 8762605327 200 HP
2 KDGSC02 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಟಿ.ರವಿ,
ಮೆ|| ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್
ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಏರಿಯ, ಕೂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ, ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು.
ಕುಶಾಲನಗರ ಕೂಡ್ಲೂರು ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ: 29
ಪಾರ್ಟ್-2
ಪಾರ್ಟ್-3

ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಜಾಗ

1-00 1-20 29.10.2013 ರಿಂದ 31.03.2033 9008503331 100 HP
3 KDGSC03 ಶ್ರೀ ಸಜೇಶ್ ಭರತನ್,
ಗೋಲ್ಟನ್ ರಾಕ್ಸ್,
ಹೆಗ್ಗಳ ಗ್ರಾಮ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಹೆಗ್ಗಳ 142/5ಪಿ1

ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನು

1-50 29.10.2013 ರಿಂದ 31.03.2033 9481771704 65 HP
4 KDGSC04 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಕೆ ಮುತ್ತಣ್ಣ,
ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಏರಿಯ,
ಕೂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು.
ಕುಶಾಲನಗರ ಕೂಡ್ಲೂರು ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ: 24/18,24/19

ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಜಾಗ

1-33 08.05.2014 ರಿಂದ 31.03.2034 9535583633 65 HP.¦
5 KDGSC05 ಮೆ|| ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಪ್ರೋ. ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಸ್.ಜಗದೀಶ್,
ಕ್ರಷರ್, ಯಲಕನೂರು ಗ್ರ್ರಾಮ,
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು.
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ 36/67 ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನು 1-00 08.05.2014 ರಿಂದ 31.03.2034 9448241045 125 HP
6 KDGSC06 ಮೆ|| ವಿನಾಯಕ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್,
ಪ್ರೋ. ಶ್ರೀ ಎ.ಎಂ.ಆಶ್ರಫ್,
ಯಲಕನೂರು- ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ,
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ 27/33 ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನು 1-00 08.05.2014 ರಿಂದ 31.03.2034 9633954415 125 HP
7 KDGSC07 ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿಡ್ಡಮ್ಮ, W/O ಪಿ.ಕರಿಯಪ್ಪ,
ಮೆ|| ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್
ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ, ಕೋಣನೂರು ಹೋಬಳಿ, ಅರಕಲಗೋಡು ತಾಲ್ಲೂ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ
ಕುಶಾಲನಗರ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರ 1/1 ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು 1-15 22.12.2015 ರಿಂದ 31.03.2035 9497888000 200 HP
8 KDGSC08 ಶ್ರೀ ಮಿದಲಾಜಿ ಎನ್.ಎಂ
ಮೆ|| ಕಣ್ಣೂರು ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್
ಅಂದಗೋವೆ ಗ್ರಾಮ, ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಕುಶಾಲನಗರ ಅಂದಗೋವೆ 180/4 ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನು 2-00 04.11.2016 ರಿಂದ 31.03.2036 9449115459 200 HP
9 KDGSC09 ಮೆ|| ಮಹಾಲಕ್ಷೀ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ ಬೋಪಣ್ಣ,
ಕಳತ್ಮಾಡು ಗ್ರಾಮ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕಳತ್ಮಾಡು 107/1 ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನು 1-00 30.05.2016 ರಿಂದ 31.03.2036 9448106098 100 HP
10 KDGSC10 ಮೆ|| ಗಣೇಶ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್
ಪ್ರೋ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್
ಬಿನ್ ಸತ್ಯನಾರಯಾಣ ಭಟ್
ಒಡಬಾಯಿ ಹೌಸ್, ಸುಳ್ಯ, ಮಡಿಕೇರಿ
ಮಡಿಕೇರಿ ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ 36/1

ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು

1-10 14.02.2020 ರಿಂದ 31.03.2039 9731535373 150 HP
11 KDGSC11 “ಮೆ|| ಕೆ.ವೈ ಶ್ರೀಧರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್,

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಕೆ.ವೈ
ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಕುಶಾಲನಗರ”
ಕುಶಾಲನಗರ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರ 1/1

ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು

1-00 17.05.2022 ರಿಂದ 31.03.2042 8884009910 50 HP
12 KDGSC12 “ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ಎಂ-ಸ್ಯಾಂಡ್
ಗುಮ್ಮನಕೊಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ
ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಕುಶಾಲನಗರ ಗುಮ್ಮನಕೊಲ್ಲಿ 96/14

ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನು

3.25 30.09.2022 ರಿಂದ 31.03.2042 9480290707 300 HP

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಲಂಕಾರಿಕಾ ಶಿಲಾ ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಕಲ್ಲು ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾದ ದಿನಾಂಕ/ಅವಧಿ ಗ್ರಾಮ   ಸರ್ವೆ ನಂ ತಾಲ್ಲೂಕು  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ/ ಗುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನ ವಿಧ
1 ಶ್ರೀ ಎ.ಎಂ ಸುರೇಶ್
ಅವರೆದಾಳು ಗ್ರಾಮ,
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ.

P01 11.06.2015 (ಕಾರ್ಯಾದೇಶ)

ಅವರೆದಾಳು 131/p ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 4-00 ಪಟ್ಟಾ
ಜಮೀನು
2 ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ.ಸೆಂಥಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿನ್ ಕೊಳಂದೈಯಪನ್, ಶಿರಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮ, ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ. 842 29.06.2010
30  ವರ್ಷ 
ಶಿರಂಗಾಲ 55 ಕುಶಾಲನಗರ 0-35 ಪಟ್ಟಾ
ಜಮೀನು

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್‍ಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ ಟೆಂಡರ್‍ದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾದ ದಿನಾಂಕಅವಧಿ ಬ್ಲಾಕ್/ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಸರ್ವೆ ನಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನದಿ ಪಾತ್ರ
1 ಶ್ರೀ ಡೆರಿಕ್ ಜೋಸೆಫ್ ರೇಗೋ
ಬಿನ್ ಹರಿಸ್ಟ್ ಐಡೆಸ್ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್
ನಂ.25-25/1968, ಎಂ.ಆರ್.ಭಟ್ ರಸ್ತೆ, ಮಾರ್ನಮಿಕಟ್ಟೆ, ಕಂಕನಾಡಿ, ಮಂಗಳೂರು-577432

  

29 19.12.2017 05 ವರ್ಷ ನಾಪೋಕ್ಲು ಬೇತು 146/9 146/10 1/3 ಮಡಿಕೇರಿ 5-10 ಕಾವೇರಿ
2 ಪಿ.ಟಿ ರಮೇಶ್
  ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್,
  ನಾಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ, ಬೇತ್ರಿ ಅಂಚೆ
  ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ.
30 21.12.2017 05 ವರ್ಷ ಕೆಲಕೊಡ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್- 1 7/1,2,1,3,11,28/5 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ  5-00 ಹೇಮಾವತಿ
3 ವಿನೋದ್ ಬಿಎಸ್,
ಮೆ|| ಸಿಂಚನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್
  ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 2ನೇ ಹಂತ, ನಂ:128/4ಬಿ
  ಮೈಸೂರು.
31 21.12.2017
05 ವರ್ಷ
ಹಂಪಾಪುರ ಬ್ಲಾಕ್-1 57/3,79,78,91,92,93,96 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ  10-00 ಹೇಮಾವತಿ
4 ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್,
ಬಿನ್ ಜಿ. ಉಮರಬ್ಬ ಕೆ.ಹೆಚ್
  ನಂ:3701/2629, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೇಲೂರು ಟೌನ್-573115
32 21.12.2017
05 ವರ್ಷ
ಹಂಪಾಪುರ ಬ್ಲಾಕ್-2 99,21,22/1,22/2,35,36,44,49,50,51,55,54/1,56 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ  12-00 ಹೇಮಾವತಿ
5 ಮಂಜಪ್ಪ ಹುಲುಗಾಬೋವಿ,
ಬಿನ್ ಹುಲುಗಾಭೋವಿ
  ನಂ:86, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಭೂಮಿನಿಲಯ, ಉದಯಗಿರಿ ವಿಸ್ತರಣ, ಹಾಸನ-573201
33 22.12.2017
05 ವರ್ಷ
ಕೆಲಕೊಡ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್- 2 28/5,28/3,32,28/10,28/11 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ  5-00 ಹೇಮಾವತಿ
6 ಎಚ್.ಎ.ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್, ದರ್ಬಾರ್ ಹೌಸ್, ಎಂ.ಐ.ಜಿ 12/ಸಿ,ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಹಾಸನ-573201 34 22.12.2017
05 ವರ್ಷ
ಕಡಿಯತ್ತೂರು 128/3,131/2, 132/4 ಮಡಿಕೇರಿ 5-20 ಕಾವೇರಿ
7 ಶ್ರೀ ಆರ್.ಸಿ ಗಣೇಶ್
  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಆರ್ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ
  ನಂ:163, ಎಂ.ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್
  ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ.
35 22.12.2017
05 ವರ್ಷ
ಕಟ್ಟೆಪುರ  ಬ್ಲಾಕ್-1 125/73, 200, 201 205, 206 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 9-00 ಹೇಮಾವತಿ
8 ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್,
ಪ್ರೊ. ಪಿ.ಎಂ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್
  ಮಹೇಶ್ವರಿನಗರ, ಕುವೆಂಪುನಗರ
  ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ-573134
36 22.12.2017
05 ವರ್ಷ
ಬಿ-ಬಾಡಗ 275/1, 277/1, 278/1 ಮಡಿಕೇರಿ 5-00 ಕಾವೇರಿ
9 ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್,
ಪ್ರೊ. ಪಿ.ಎಂ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್
  ಮಹೇಶ್ವರಿನಗರ, ಕುವೆಂಪುನಗರ
  ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ-573134
37 22.12.2017
05 ವರ್ಷ
ಶಾಂತಪುರ & ಅರಕನಹಳ್ಳಿ 54,3,12,13,14/1,18/2,19,20/2,20/1,30,31/2,31/3,32,33,34,36 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 12-00 ಹೇಮಾವತಿ
10 ಮೆ||  ಎಸ್.ವಿ ಸನ್ಸ್,
ಪ್ರೊ.ಶ್ರೀ  ಬಿ.ವಿ.ಮಂಜುನಾಥ,
ಮಹಾಮಾಯ ನಂ:04 ಮಾಡೆಲ್ ಹೌಸ್, ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆ
  ಗುಜರಾತಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹತ್ತಿರ, ಮೈಸೂರು-570020

38 22.12.2017
05 ವರ್ಷ
ಮಲಗನಹಳ್ಳಿ
ಬ್ಲಾಕ್-1
4/6,11,12,13,15,16/1,16/2,28/1,28/2,29,31/2,31/1 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 12-00 ಹೇಮಾವತಿ
11 ಸತೀಶ್ ಹೆಚ್.ಎನ್,
ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಾರಾಯಣಗೌಡ
  ನಂ:28, ಹೆಬ್ಬಾಳು,
ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು
  ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
39 22.12.2017 05 ವರ್ಷ ನೆಲ್ಲಿಹುದಿಕೆರೆ ಬ್ಲಾಕ್- 2 105, 106 ಕುಶಾಲನಗರ 10-00 ಕಾವೇರಿ
12 ಸತೀಶ್ ಹೆಚ್.ಎನ್,
ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಾರಾಯಣಗೌಡ
  ನಂ:28, ಹೆಬ್ಬಾಳು,
ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು
  ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
40 22.12.2017
05 ವರ್ಷ
ಗುಯ್ಯ 46,48,49,50/2,70/2,71/1,73 ವಿರಾಜಪೇಟೆ 09-30 ಕಾವೇರಿ
13 ಜಿ.ಕೆ.ತೋಟಪ್ಪನಾಯಕ,
ಬಿನ್ ಜಿ.ಎಸ್ ಕೆಂಪೂವಯ್ಯ
  ಗಳಿಗೆಕೆರೆ, ಹೊಸಹಗ್ರಾರ ಹೋಬಳಿ, ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
41 26.12.2017
05 ವರ್ಷ
ಕಟ್ಟೆಮಾಡು ಬ್ಲಾಕ್-1 299/2, 302/1 ಮಡಿಕೇರಿ 5-00 ಕಾವೇರಿ
14 ಪರ್ವತಯ್ಯ,
ಬಿನ್ ಮಂಜಯ್ಯ
  ಮಸುವಳ್ಳಿ, ಹಲಸುವಳಿಗೆ
  ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ.
42 30.12.2017
05 ವರ್ಷ
ಎಮ್ಮೆಮಾಡು
ಬ್ಲಾಕ್-2
124,125/5,129/2,129/6,125/1 ಮಡಿಕೇರಿ 5-00 ಕಾವೇರಿ
15 ಮೆ|| ಸುಮುಖ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್
ಪ್ರೊ. ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ,
  ನಂ:475/ಎ, 13ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 28 ನೇ ಮೈನ್, ಜೆ.ಪಿ ನಗರ, 1ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560078
43 30.12.2017
05 ವರ್ಷ
ಎಮ್ಮೆಮಾಡು
ಬ್ಲಾಕ್-1
5/1, 2/2, 2/1, 4/1, 11 ಮಡಿಕೇರಿ 5-00 ಕಾವೇರಿ
16 ಮೆ|| ಎಂ.ಕೆ.ಎಂ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್
ಪ್ರೋ. ಎಂ.ನಾಗರಾಜು, ಬಿನ್
ಲೇಟೆ ಎಂ.ಕೆ ಮಾದಯ್ಯ
  ನಂ:105/ಎಂ, 1ನೇ ಮಹಡಿ
  ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು.
44 30.12.2017
05ವರ್ಷ
ಬಲ್ಲಮಾವಟಿ 69,70,71/1,71/4,72,73,74,132,133,134,135,138 ಮಡಿಕೇರಿ 6-00 ಕಾವೇರಿ
17 ಮೆ||. ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್
ಪ್ರೋ. ಶ್ರೀ ಪಿ.ಟಿ ರಮೇಶ್
ನಾಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ, ಬೇತ್ರಿ ಅಂಚೆ
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ.
45 30.12.2017
05 ವರ್ಷ
ಕಟ್ಟೆಮಾಡು ಬ್ಲಾಕ್-1ಎ 263/3, 26,263/1,144/3,143/5 ಮಡಿಕೇರಿ 5-00 ಕಾವೇರಿ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಕಲ್ಲುಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಕಲ್ಲುಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾದ ದಿನಾಂಕ/ಅವಧಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ/ಗುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನ ವಿಧ
1 ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಂ ವಿಜಯ್
ಅಡಿನಾಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಅಬ್ಬೂರು ಕಟ್ಟೆ ಅಂಚೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
09 10.09.2006
20ವರ್ಷ
ಯಲಕನೂರು 36/8 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 1-20 ಸರ್ಕಾರಿ
ಜಮೀನು
2 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಕೆ.ವೈ, ಸಿದ್ದಾಲಿಂಗಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು 13 05.03.2016
20 ವರ್ಷ
ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರ 1/1 ಕುಶಾಲನಗರ 1-00 ಸರ್ಕಾರಿ
ಜಮೀನು
3 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಟಿ ರವಿ, ಯಲಕನೂರು ಗ್ರಾಮ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ  14 14-03-2016
10 ವರ್ಷ
ಯಲಕನೂರು 36/8 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 1-00 ಸರ್ಕಾರಿ
ಜಮೀನು
4 ಶ್ರೀ ಟಿ.ಆರ್ ವಿಜಯನ್, ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು  15 16-03-2016
10 ವರ್ಷ
ಯಲಕನೂರು 27/1 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 1-00 ಸರ್ಕಾರಿ
ಜಮೀನು
5 ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿಡ್ಡಮ್ಮ W/O ಪಿ.ಕರಿಯಪ್ಪ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರ ಗ್ರಾಮ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್, ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ, ಕೋಣನೂರು ಹೋಬಳಿ, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ 16 16-03-2016
20 ವರ್ಷ
ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರ 1/1 ಕುಶಾಲನಗರ 2-00 ಸರ್ಕಾರಿ
ಜಮೀನು
6 ಶ್ರೀಮತಿ ವಿ.ವಿ ಶೈಲಾ
ಅಡಿನಾಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಅಬ್ಬೂರು ಕಟ್ಟೆ ಅಂಚೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
337 10.09.2006
20 ವರ್ಷ
ಯಲಕನೂರು 36/8 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 1-20 ಸರ್ಕಾರಿ
ಜಮೀನು
7 ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್, ಕಾವೇರಿ ಬಡವಾಣೆ, ಕುಶಾಲನಗರ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ|| 18 11.05.2016
20 ವರ್ಷ
ಯಲಕನೂರು 36/8 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 2-00 ಸರ್ಕಾರಿ
ಜಮೀನು
8 ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಂ ವಿಜಯ್
ಅಡಿನಾಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಅಬ್ಬೂರು ಕಟ್ಟೆ ಅಂಚೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
19 11.05.2016
20 ವರ್ಷ
ಯಲಕನೂರು 36/8 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 2-20 ಸರ್ಕಾರಿ
ಜಮೀನು
9 ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಂ ವಿಜಯ್
ಅಡಿನಾಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಅಬ್ಬೂರು ಕಟ್ಟೆ ಅಂಚೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
20 11.05.2016
20ವರ್ಷ
ಯಲಕನೂರು 36/3 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 1-00 ಸರ್ಕಾರಿ
ಜಮೀನು
10 ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಂ ವಿಜಯ್
ಅಡಿನಾಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಅಬ್ಬೂರು ಕಟ್ಟೆ ಅಂಚೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
21 11.05.2016
20 ವರ್ಷ
ಹೊಸಳ್ಳಿ 27/1 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 1-00 ಸರ್ಕಾರಿ
ಜಮೀನು
11 ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಮುತ್ತಣ್ಣ, ನಂ:4/391, ಆರ್.ಕೆ ಲೇಔಟ್, ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು. 484 03-03-2013
15 ವರ್ಷ
ಯಲಕನೂರು 36/6 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 3-00 ಸರ್ಕಾರಿ
ಜಮೀನು
12 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ ಬೋಪಣ್ಣ
ಕಳತ್ಮಾಡು ಗ್ರಾಮ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
23 02.07.2016
10 ವರ್ಷ
ಕಳತ್ಮಾಡು 83/1 ವಿರಾಜಪೇಟೆ 1-00 ಪಟ್ಟಾ
ಜಮೀನು
13 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ ಬೋಪಣ್ಣ
ಕಳತ್ಮಾಡು ಗ್ರಾಮ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
24 02.07.2016
10 ವರ್ಷ
ನೇರುಗಳಲೆ 107/1 ವಿರಾಜಪೇಟೆ 1-00 ಪಟ್ಟಾ
ಜಮೀನು
14 ಶ್ರೀ ಜೆ.ಎಂ ಸುರೇಶ್
ನೇರುಗಳಲೆ ಗ್ರಾಮ, ಅಬ್ಬೂರುಕಟ್ಟೆ,
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
25 05-08-2017
20 ವರ್ಷ
ನೇರುಗಳಲೆ 48/1 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 1-12 ಸರ್ಕಾರಿ
ಜಮೀನು
15 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್ ಪೂವಯ್ಯ
ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಶಿವಯ್ಯ
ಅರೆಯೂರ್ ಗ್ರಾಮ, ಅಬ್ಬೂರುಕಟ್ಟೆ ಅಂಚೆ
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ
26 08.05.2017
20 ವರ್ಷ
ಅರೆಯೂರು 1/21 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 1-00 ಸರ್ಕಾರಿ
ಜಮೀನು
16 ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ರಫೀಕ್ ಟಿ.ಟಿ
ವಿಲ್ಲಾ ನಂ:40, ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು, ಕುಶಾಲನಗರ
27 08.05.2017
20 ವರ್ಷ
ಯಲಕನೂರು 36/8 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 1-00 ಸರ್ಕಾರಿ
ಜಮೀನು
17 ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎನ್ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ
ಅರೆಯೂರು ಗ್ರಾಮ, ಅಬ್ಬೂರುಕಟ್ಟೆ ಅಂಚೆ
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ
316 31-01-2006
20 ವರ್ಷ
ನೇರುಗಳಲೆ 48/1 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 2-00 ಸರ್ಕಾರಿ
ಜಮೀನು
18 ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ 
ಬಿನ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್
ಒಡಬಾಯಿ ಹೌಸ್, ಸುಳ್ಯ, ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆ
28 29-07-2017
20 ವರ್ಷ
ಪಿ ಪೆರಾಜೆ 36/1 ಮಡಿಕೇರಿ 1-20 ಸರ್ಕಾರಿ
ಜಮೀನು
19     ಶ್ರೀ ಟಿ. ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ತಮ್ಮೇಗೌಡ ಸುಂದರನಗರ ಗ್ರಾಮ, ಕೂಡುಮಂಗಳೂರು
 ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು
46 20.06.2019
20 ವರ್ಷ
ಗುಮ್ಮನಕೊಲ್ಲಿ ಕುಶಾಲನಗರ ಕುಶಾಲನಗರ 1-00 ಸರ್ಕಾರಿ
ಜಮೀನು
20  ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ ಸತೀಶ್ ಪೌತಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ,
 ಕಲ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾಮ,
 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ.
47 26.06.2019
20 ವರ್ಷ
ಹೊಸಳ್ಳಿ 27/16 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 1-20 ಪಟ್ಟಾ
ಜಮೀನು
21 ಶ್ರೀ ಎನ್.ಬಿ ನಾಗಪ್ಪ
ಮಾಲಂಬಿ ಗ್ರಾಮ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ.
494 “18.06.2008”
20 ವರ್ಷ
ಮಾಲಂಬಿ 1/5 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 0-20 ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು
22 ಶ್ರೀ ಸುಂದರಂ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ
ಕಾನ್ ಬೈಲು ಬೈಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು
48 “20.07.2022”
20 ವರ್ಷ
“ಕಾನ್ ಬೈಲು ಬೈಚನಹಳ್ಳಿ “ 54 ಕುಶಾಲನಗರ 10-00 ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನು