ಮುಚ್ಚಿ

ಕೊರೊನಾ ಕೋವಿಡ್ -19

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08272 – 221077 & 08272-221099
ರಾಜ್ಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 104
ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಂಬಂಧಿತ ಆದೇಶಗಳು
ಆದೇಶ – 08-12-2021
ಆದೇಶ – 03-12-2021
ಆದೇಶ – (2)-27-11-2021
ಆದೇಶ -27-11-2021
ಆದೇಶ – 24-11-2021
ಆದೇಶ – 05-11-2021
ಆದೇಶ – 26-10-2021
ಆದೇಶ – 09-09-2021
ಆದೇಶ – 07-09-2021
ಆದೇಶ – 01-09-2021
ಆದೇಶ – 30-08-2021
ಆದೇಶ – 06-08-2021
ಆದೇಶ – 31-07-2021
ಆದೇಶ – 24-07-2021
ಆದೇಶ – 18-07-2021
ಆದೇಶ – 03-07-2021
ಆದೇಶ – 01-07-2021
ಆದೇಶ (1) – 04-05-2020
ಆದೇಶ (2) – 04-05-2020
ಆದೇಶ (3) – 04-05-2020
ಆದೇಶ – 28-04-2020
ಆದೇಶ – 24-04-2020

ಆದೇಶ – 22-04-2020

ಆದೇಶ – 15-04-2020

ಆದೇಶ – 29-03-2020
ಆದೇಶ – 27-03-2020
ಆದೇಶ (1) – 21-03-2020
ಆದೇಶ (2) – 21-03-2020
ಆದೇಶ (3) – 21-03-2020
ಆದೇಶ (4) – 21-03-2020
ಆದೇಶ (1) – 19-03-2020
ಆದೇಶ (2) – 19-03-2020
ಆದೇಶ (3) – 19-03-2020
ಆದೇಶ-16-03-2020
ಆದೇಶ-14-03-2020
ಆದೇಶ-13-03-2020