ಮುಚ್ಚಿ

ಕೊರೊನಾ ಕೋವಿಡ್ -19

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08272 – 221077 & 08272-221099
ರಾಜ್ಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 104
ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಂಬಂಧಿತ ಆದೇಶಗಳು
Sl No Orders
1 ಆದೇಶ (1) – 04-05-2020
2 ಆದೇಶ (2) – 04-05-2020
3 ಆದೇಶ (3) – 04-05-2020
4 ಆದೇಶ – 28-04-2020
5 ಆದೇಶ – 24-04-2020
6
ಆದೇಶ – 22-04-2020
7
ಆದೇಶ – 15-04-2020
8
ಆದೇಶ – 29-03-2020
9 ಆದೇಶ – 27-03-2020
10 ಆದೇಶ (1) – 21-03-2020
11 ಆದೇಶ (2) – 21-03-2020
12 ಆದೇಶ (3) – 21-03-2020
13 ಆದೇಶ (4) – 21-03-2020
14 ಆದೇಶ (1) – 19-03-2020
15 ಆದೇಶ (2) – 19-03-2020
16 ಆದೇಶ (3) – 19-03-2020
17 ಆದೇಶ-16-03-2020
18 ಆದೇಶ-14-03-2020
19 ಆದೇಶ-13-03-2020