ಮುಚ್ಚಿ

ಕೊರೊನಾ ಕೋವಿಡ್ -19

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08272 – 221077 & 08272-221099
ರಾಜ್ಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 104
ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಂಬಂಧಿತ ಆದೇಶಗಳು
Sl No Orders
1 ಆದೇಶ – 27-03-2020
2 ಆದೇಶ (1) – 21-03-2020
3 ಆದೇಶ (2) – 21-03-2020
4 ಆದೇಶ (3) – 21-03-2020
5 ಆದೇಶ (4) – 21-03-2020
6 ಆದೇಶ (1) – 19-03-2020
7 ಆದೇಶ (2) – 19-03-2020
8 ಆದೇಶ (3) – 19-03-2020
9 ಆದೇಶ-16-03-2020
10 ಆದೇಶ-14-03-2020
11 ಆದೇಶ-13-03-2020